Als ik de rapporten en de artikelen lees over werkstress in de onderwijssector lijkt het haast arrogant om in een blog van bescheiden omvang daar nog iets over  te durven schrijven. Toch ga ik dat doen, omdat niet iedereen de tijd heeft zich in dit onderwerp te verdiepen. Wie weet lukt het me om, mede op basis van eigen ervaringen, een antwoord op de vraag:Wat maakt deze sector zo stressgevoelig?

In oktober 2010 publiceert het CNV al een rapport over regeldruk in het onderwijs.Regeldruk omvat de werkzaamheden die gedaan moeten worden ! Gewoon omdat ze niet weg te denken zijn uit de minisamenleving die een school nu eenmaal vormt. bijv. het organiseren van het kerstfeest. Geen schooldirecteur haalt het in zijn hoofd om te zeggen: ‘dat slaan wij dit jaar maar eens over!’ En dat geldt ook voor zo vele activiteiten. Er zijn primaire en secundaire taken te onderscheiden. Primair zijn de contacturen met de leerlingen en alle werkzaamheden die direct van invloed zijn op de leerling. Nakijken van toetsen en administratie taken horen daar ook bij maar ook de ouderavonden en schoolreisjes. De secundaire taken zijn de leerling- en groepsoverstijgende activiteiten die voornamelijk opgevuld worden door teamvergaderingen en het deelnemen aan diverse werkgroepen ( bijv.een werkgroep voor invoering van een nieuwe methode of werkwijze). Wat als derde factor voor extra werkdruk zorgt zijn de onderwijsinhoudelijke en organisatorische veranderingen die een constante zijn in bijna alle sectoren van het onderwijs. In de afgelopen veertig jaar dat ik bij het onderwijs betrokken was, is er veel veranderd.   ( zie verder CNV –Samenvatting onderzoek ;Regeldruk van leraren in het basisonderwijs: Aspecten, Oorzaken en Oplossingen; 2010).

Veel leraren hebben een idealistische drijfveer hebben. Zij hebben dit vak gekozen vanuit een ideaal of omdat het beroep is waarin je het verschil kan maken en iets beteken voor je leerlingen en voor de maatschappij. Veel leraren halen, hoe lastig soms ook, voldoening uit de persoonlijke omgang met de leerling. Tegelijkertijd vraagt dit vaak meer inzet dan er tijd voor beschikbaar is. In de uitzending van Zembla op 27 januari 2016 was een startende leerkracht te zien die leerlingen in de pauze wat extra uitleg gaf op een drukke gang, omdat zij, in de tijd die zij beschikbaar heeft in een klas met dertig leerlingen, niet toegekomen was aan de individuele instructie bij enkele leerlingen.Bovendien werkt de bevlogen leerkracht in een werkomgeving die de laatste jaren sterk verambtelijk is. Bestuurders en management zijn meer op afstand komen te staan van de werkvloer.De regelgeving is sterk toegenomen en de laatste jaren ligt de focus sterk op resultaatgericht onderwijs. De leraar ervaart minder vrije professionele ruimte dan die hij na zijn univevrsitaire of hogere beroepsopleiding had verwacht. Deze verminderde invloed op het eigen werk staat in schril contrast met het beeld dat veel leraren van het beroep hadden toen zijn voor het vak van leraar kozen. Dat wringt op den duur en leidt tot onvrede en dat leidt weer tot een verminderde motivatie.

En werkstress is nog steeds een lastig bespreekbaar onderwerp op de werkvloer. De leraar praat niet zo graag over de overbelasting die hij ervaart en de schoolleiding vangt de signalen die een medewerker afgeeft niet of onvoldoende op. In de week van de werkstress van 09 t/m 16 november 2015 riep minister Asscher op om op de werkvloer met elkaar over (werk)stress in gesprek te gaan. En in afwachting van maatregelen uit lopende onderzoeken lijkt me dat een heel nuttige tip die al veel leed kan voorkomen. Werknemers en dus ook leraren met stressklachten vertellen regelmatig dat hun klachten niet serieus genomen worden, omdat er niet echt naar hen wordt geluisterd.

Ik zal gaan afronden. In mijn vorige Blog “Breng werkstress in beeld” heb ik al wat algemene cijfers over de kosten van verzuim tengevolge van werkstress genoemd. Ik voeg daar nog enkele getallen er aan toe: 36 % van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. 1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. Verontrustend is dat 17% van de jonge werknemers in de leeftijd van 25 tot 35 relatief vaak burn-out klachten hebben: 17% . Dat zijn 240.000 jonge werknemers.En tenslotte een geldbedrag: Werkstress gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers 1,8 miljard euro per jaar !!!

Inzicht en Vooruitzicht Coaching biedt werkgevers met de Stress Quotiënt Groepsanalyse de mogelijkheid om stress met de medewerkers bespreekbaar te maken. Dit instrument ontwikkeld door TTI, een internationale ontwikkelaar van assessments.

De Stress Quotient  is een diagnostisch instrument dat organisaties inzicht verschaft in de mate waarin stress een rol speelt binnen de organisatie. En door welke bronnen de stress mogelijk veroorzaakt wordt. Op team-, afdelings-, of vestigingsniveau. Maar ook op individueel niveau. Wat de SQ Analyse vooral doet is het zetten van die eerste belangrijke stap: stress bespreekbaar maken voordat het ‘te laat’ is. De groepsanalyses zijn anoniem. Naar aanleiding van de analyse kan er besloten worden een groep( afdeling, team of functiegroep) te vragen een individueel assessments te doen.

Er zijn meerdere versies beschikbaar: individuele analyse, groepsanalyse en analyse voor leidinggevenden.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de Stress Quotiënt Groepsanalyse kunt u contact opnemen met Inzicht en Vooruitzicht Coaching